ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN SHANNON LFP BVBA

ARTIKEL 1. ALGEMEEN Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota’s, en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de koper/opdrachtgever vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door aangestelde van SHANNON LFP BVBA zijn slechts gelding na bevestiging ervan door de afgevaardigde bestuurder. Gegevens van welke aard ook vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten, enz…. zijn niet bindend voor SHANNON LFP BVBA, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. SHANNON LFP BVBA behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar prospectussen, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enz. De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers, enz. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatste, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging en verstaande zijnde dat de verantwoordelijkheid van SHANNON LFP BVBA alleszins begrenst is door haar onderhavige verkoopsvoorwaarden. De minimum afname is 1 stuk (vb. 1 meter), dit is het minimum dat gefactureerd wordt. De opgegeven prijzen zijn in Euro, tenzij anders opgegeven en exclusief BTW.

ARTIKEL 2. STUDIES EN ONTWERPEN Alle door SHANNON LFP BVBA overgemaakte documenten in verband met studies, analyses, enz. blijven diens eigendom en moeten hem op eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SHANNON LFP BVBA worden medegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom ervan blijft onverkort bij SHANNON LFP BVBA. De koper/opdrachtgever is bij uitsluiting van SHANNON LFP BVBA aansprakelijk ten aanzien van de auteur en zal dienaangaande SHANNON LFP BVBA geheel vrijwaren. SHANNON LFP BVBA is dienvolgens uitdrukkelijk ontslagen om bij gelegenheid van een drukopdracht de reproductierechten te controleren.

ARTIKEL 3. PRIJZEN De prijzen worden opgegeven onverpakt ex works, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging ten laste vallen van de koper.

ARTIKEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN Alle betalingen dienen contant te gebeuren op de zetel van SHANNON LFP BVBA, netto zonder disconto, contant bij levering, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. Indien SHANNON LFP BVBA toelaat te betalen binnen de 30 dagen is er een toeslag van 3 %, op 60 dagen een toeslag van 4 %. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen. Protest vermag evenmin de betaling op te schorten. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH (Wetboek der bestrijding van de betalingsachterstallen in handelstransacties). Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15 % op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle geleverde materialen blijven uitdrukkelijk eigendom van SHANNON LFP BVBA tot bij de algehele betaling, kosten en intresten inbegrepen. De koper is ertoe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s en voor waardevermindering te behoeden.

ARTIKEL 6. LEVERING De levering bevat enkel en alleen de goederen en/of diensten vermeld in de orderbevestiging De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt geen aansprakelijkheid in hoofde van SHANNON LFP BVBA met zich mede en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. VERPLAATSING, TRANSPORT, VERZEKERING EN AANVAARDING Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoer, verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, enz) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook ingeval van franco verzending. Indien SHANNON LFP BVBA zelf zorg dient te dragen voor de verzending van de door haar te leveren goederen dan geschiedt zulks voor rekening van en op risico van de koper/opdrachtgever waarbij SHANNON LFP BVBA zich ertoe zal inspannen zulks te doen plaatsvinden aan een aanvaardbaar kostprijs, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van goederen en/of diensten worden door SHANNON LFP BVBA aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de koper/opdrachtgever. Al onze producten en diensten worden geacht aanvaard te zijn in onze magazijnen. Bij niet-aanvaarding heeft de koper/opdrachtgever één werkdag de tijd om hiervan aangifte te doen bij ons. Na deze tijd aanvaardt SHANNON LFP BVBA geen klachten meer.

ARTIKEL 8. VERPAKKING Alle verpakkingen zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever en worden door SHANNON LFP BVBA niet teruggenomen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

ARTIKEL 9. WAARBORG SHANNON LFP BVBA gaat er van uit dat de koper/opdrachtgever de opdracht zal aanleveren op een digitale drager, conform onze specificaties. Alle veranderingen aan de aldus aangeleverde documenten maken deel uit van een meerprijs Indien het aangeleverde bestand niet qua proporties overeenstemt met het te drukken formaat, dan is SHANNON LFP BVBA niet verantwoordelijk voor verkeerde afdrukformaten, tenzij de formaten en uitsnijding duidelijk gespecificeerd werden in de orderbevestiging. Als het aangeleverde bestand niet correct is aangeleverd (vb. lage resolutie, onjuist formaat) dan kan SHANNON LFP BVBA de goede kwaliteit niet waarborgen en zal zij niet verantwoordelijk zijn voor het afdrukken van een slechte kwaliteit. Indien SHANNON LFP BVBA het nodig acht om de aangeleverde bestanden te verbeteren, dan maakt zulks automatisch een te factureren meerwerk uit. SHANNON LFP BVBA drukt steeds in vier kleuren druk CMYK. PMS en RGB kleuren worden steeds zo goed mogelijk benaderd en kunnen geen voorwerp uitmaken van weigering van de levering. De beste benadering gebeurt indien de koper/opdrachtgever een kleurproef meelevert en de referentiekleuren uitdrukkelijk opgeeft. Het drukwerk wordt gedrukt op het gevraagde media & afwerkingmethode. Tussen verschillende bestellingen kan een onderscheid zijn qua gebruikt media. Het versnijden van het eindproduct is niet verrekend in de opgegeven prijzen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. De prints kunnen op rol aangeleverd worden. Er worden geen opstartkosten aangerekend indien de koper/opdrachtgever een bestand aanlevert klaar voor druk. Als er prepress aan te pas komt zoals inscannen, retouche, kleur correctie, opmaak, etc., dan wordt er gefactureerd per kwartier werk. De garanties op kleurechtheid, resistentie aan UV en water berusten op basis van ervaring en testen. De levensduur van materialen worden gegeven door de fabrikant van de respectievelijke materialen. SHANNON LFP BVBA is derhalve niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken in het materiaal. De verkeerde behandelingen die defecten veroorzaken zijn in geen geval gedekt door de waarborg. Deze waarborg is strikt beperkt tot de levering zelf en betreft uitsluitend het herstel en/of vervanging op haar kosten in haar werkhuizen, van de werken die werden afgekeurd. De kleinste wijziging door toedoen van de koper/opdrachtgever brengt het verval van de waarborg met zich mede.

SHANNON LFP BVBA is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de koper/opdrachtgever aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden. SHANNON LFP BVBA verklaart dat de producten voorafgaandelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een kwaliteitstest binnen haar onderneming.

ARTIKEL 10. RECHTSBEVOEGDHEID In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken. Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Loading...
Scroll naar boven